EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Eksternu maturu mogu polagati učenici iz drugih kantona FBiH

12. juni 2013 10:46 by Mersida Karačić in EMIS, Matura

Kako se približava polaganje eksterne mature, podsjećamo ko ima mogućnost pristupiti polaganju eksterne mature. Naime, svaki učenik nakon uspješno okončanog završnog razreda u osnovnoj školi, ima pravo pristupiti polaganju eksterne mature.

Nakon izvršene nostrifikacije javne isprave o završenom obrazovanju od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, učenik koji je u inostranstvu stekao osnovno obrazovanje, može takođe pristupiti polaganju eksterne mature.

Učenik koji je na kraju završnog razreda osnovne škole upućen na popravni ispit iz jednog predmeta, popravni ispit može polagati u junskom ispitnom roku, a nakon što položi popravni ispit može u junskom roku pristupiti polaganju eksterne mature.
Učenik koji je na kraju završnog razreda upućen na popravni ispit iz dva predmeta,popravni ispit može polagati u augustu, a nakon što položi poravni ispit može polagati maturu u avgustovskom roku.

Ujedno, učenicima iz specijalnih osnovnih škola se omogućuje izbor polaganja mature u skladu sa objavljenim katalogom, o čemu odluku donosi roditelj/staratelj učenika.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Donesen raspored polaganja po predmetima

12. juni 2013 09:30 by Mersida Karačić in EMIS, Matura, MONKS

Još sedam dana je ostalo do polaganja eksterne mature. U vezi s tim danas Vam donosimo raspored polaganja eksterne mature po predmetima. Shodno Odluci koju je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Damir Marjanović, kalendarom aktivnosti je predviđeno da se eskterna matura polaže 18., 19. i 20. juna 2013. godine. Obavještavamo Vas da će se eksterna matura realizirati prema sljedećem rasporedu: 

Datum Ispit Vrijeme početka ispita
18.06.2013. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 10,00 h
Fizika 12,00 h
19.06.2013. Matematika 09,00 h
Historija/Povijest 11,00 h
Geografija/Zemljopis 13,00 h
20.06.2013. prvi strani jezik 09,00 h
Biologija 11,00 h
Hemija/Kemija 13,00 h

 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Eksterna matura - pilot projekat

9. april 2013 11:10 by Mersida Karačić in EMIS, Matura, MONKS, UTIC

Prema planiranim aktivnostima Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC, svi procesi eksterne mature za učenike devetih razreda osnovnih škola Kantona Sarajevo realizuju se putem Informacioniog sistema EMIS matura (www.emis.matura.ba), koji između ostalog omogućava delegiranje i selekciju nastavnika i profesora za članove ispitne komisije, prijavljivanje izbornih predmeta za polaganje eksterne mature, bodovanje ispitnih materijala od strane komisije, finaliziranje procesa bodovanja, kao i objavljivanje rezultata mature.

U skladu sa ranije utvrđenim rasporedom aktivnosti, u ponedjeljak 08.04.2012 godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i Univerzitetski tele-informatički centar UTIC započeli su realizaciju pilot projektasimulacija eksterne mature u dvije osnovne škole  Kantona Sarajevo - JU OŠ „Porodice ef. Ramić“ i JU OŠ „Behaudin Selmanović“, kao i probno testiranje iz predmeta koji će se polagati na eksternoj maturi u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo.

Prvog dana pilot projekta je uspješno provedeno testiranje iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost i iz predmeta Fizika, za učenike koji su odabrali fiziku kao jedan od izbornih predmeta iz kojih će se probno testirati.

Sretno i uspješno polaganje ispita eksterne mature u školama u kojima se realizuje pilot projekat učenicima je poželio prof. dr. Damir Marjanović, ministar za obrazovanje, nauku  i mlade Kantona Sarajevo, koji je učenike posjetio u njihovim školama prije početka ispita. Tok realizacije pilot projekta i sprovođenje eksterne mature u osnovnim školama pratile su stručne službe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC.

U skladu sa predviđenim rasporedom, 09.04.2013 godine testiranje učenika realizirat će se iz nastavnih predmeta Matematika, te Historija/Povijest i Geografija/Zemljopis, dok je za srijedu, 10.04. 2013 godine predviđeno testiranje učenika iz stranog jezika (prvi strani jezik koji učenici uče), te Biologije i Hemije/Kemije.

Svim maturantima osnovnih škola Kantona Sarajevo želimo uspješno rješavanje ispitnih testova i postizanje što boljih rezultata! EMIS.MATURA Management Team